Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe wymaga odpowiedniej obsługi informacyjnej. Strumień informacji musi być oczywiście tym obfitszy, im większa jest liczba rozważanych wariantów działalności. Należy mieć świadomość istnienia barier pozyskiwania i przetwarzania informacji. Bariery te mają nie tylko charakter techniczny, ale i ekonomiczny. Informacja nie jest bowiem dobrem o cenie zerowej, a tworzenie i eksploatowanie każdego systemu informacji oznacza konieczność ponoszenia określonych wydatków. System informacji jest więc w praktyce rezultatem kompromisu między tendencją do maksymalizacji gromadzenia informacji, które mogą okazać się przydatne, a zasadą oszczędnego gospodarowania. Może się bowiem okazać, że koszty gromadzenia i przetwarzania informacji przewyższą korzyści związane z ich wykorzystaniem.

Wielostopniowość marketingowego planowania wymaga analiz i prognoz o różnych perspektywach czasowych. Prognozą nazywamy przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu zjawisk i procesów rozwojowych. Badania prognostyczne traktuje się jako wstępne stadium procesu planowania. W praktyce istnieje skłonność do integracji prognozowania i planowania. Proces integracji prognozowania i planowania nie powinien jednak zacierać istotnej różnicy między prognozą a planem.

Zadaniem prognoz jest jedynie przygotowanie możliwie trafnego obrazu przyszłości, służącego do wyboru optymalnego wariantu działania. Prognoza nie może więc zastąpić planu, chociaż może się zdarzyć, że treść planu pokrywa się z treścią prognozy. Nie powinno to przesłaniać faktu, że na zamierzenia planu i narzędzia ich realizacji składają się oprócz przesłanek wynikających z prognozy ustalenia wynikające z innych decyzji związanych z określonymi koncepcjami wpływania na prognozowaną rzeczywistość. Prognozy mają więc jedynie ułatwić opracowanie planów i umożliwić dokonanie w samym planie optymalnego wyboru celów przy jednoczesnym wskazaniu strategii, taktyki i narzędzi ich realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>