Kontroler

# podsystem planowania, obejmujący przede wszystkim funkcje koordy-nacyjne (kontroler nie jest powołany do tego, aby ustalać plany przedsiębiorstwa, lecz by czuwać nad tym, ażeby w przedsiębiorstwie w ogóle planowano oraz aby czyniono to sprawnie)

® podsystem kontrolno-analityczny, w ramach, którego dokonywana jest identyfikacja i analiza: o wartości zrealizowanych, a więc rzeczywistych wyników osiągniętych przez daną jednostkę gospodarczą jako całość oraz przez jej części składowe,

Dalej

Budowa organizacji wirtualnej

$ Budowa organizacji wirtualnej umożliwia takie zaprogramowanie systemu zarządzania, które stwarza warunki do dzielenia ryzyka, prawidłowego kształtowania kosztów infrastruktury, umożliwiających podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Umożliwia ona także dzielenie wydatków ponoszonych na zakup nowoczesnych technologii

i zasobów oraz zapewnia środki na nowoczesny rozwój produktu, tech-nologii i usług, zapewniających przewagę konkurencyjną. Trzeba stwierdzić, że organizacja wirtualna może być znakomitym rozwiązaniem, pozwalającym połączyć wyspecjalizowane jednostki będące liderami w wąskich dziedzinach w jeden bardzo silny organizm, który w praktyce nie ma w zasadzie słabych stron.

Dalej