Category Artykuły

Obraz przedsiębiorstwa

Obraz przedsiębiorstwa powstaje w następstwie oddziaływania narzędzi zarządzania i okoliczności zewnętrznych. Szczególnie istotne jest ekspo-nowanie własnych zalet w stosunku do konkurentów poprzez politykę promocji. Takie starania ilustrują slogany reklamowe w rodzaju: „od nas można oczekiwać więcej niż od innych biur podróży”, „Club Med – antidotum przeciw cywilizacji”, „Teenagers Travel Company — wszystko dla młodzieży”, „Thomas Cook – rok założenia 1841”. Hasła te charakteryzują kierunki zainteresowań rynkowych firm, ich nastawienie na określone kręgi odbiorców, akcentują wieloletnie doświadczenia i sukcesy itp.

Dalej

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe wymaga odpowiedniej obsługi informacyjnej. Strumień informacji musi być oczywiście tym obfitszy, im większa jest liczba rozważanych wariantów działalności. Należy mieć świadomość istnienia barier pozyskiwania i przetwarzania informacji. Bariery te mają nie tylko charakter techniczny, ale i ekonomiczny. Informacja nie jest bowiem dobrem o cenie zerowej, a tworzenie i eksploatowanie każdego systemu informacji oznacza konieczność ponoszenia określonych wydatków. System informacji jest więc w praktyce rezultatem kompromisu między tendencją do maksymalizacji gromadzenia informacji, które mogą okazać się przydatne, a zasadą oszczędnego gospodarowania. Może się bowiem okazać, że koszty gromadzenia i przetwarzania informacji przewyższą korzyści związane z ich wykorzystaniem.

Dalej

Homogeniczne grupy konsumentów

Homogeniczne grupy konsumentów można także wyodrębniać na pod-stawie kryterium częstotliwości zakupu produktu turystycznego. Częstotliwość ta, będąca przejawem reagowania na produkt, jest w społeczeństwie mocno zróżnicowana. Do często podróżujących (frequent travellers) należą np. ludzie biznesu. Jest to kategoria nabywców, dla której ważnymi cechami produktu są łatwość rezerwacji, komfort, szybkość i dogodność przejazdu, spokojny nocleg, wyposażenie hotelu w środki łączności itp., a więc wszystko, co sprzyja gotowości do pracy i sprawnych negocjacji. Starając się zaspokoić te potrzeby, wiele agencji tworzy specjalne sekcje trudniące się organizacją podróży służbowych, i zatrudniające konsultantów do spraw podróży w interesach (business travel consultants). Pouczającymi przykładami pod tym względem są amerykański konglomerat American Express oraz angielska firma Hogg Robinson Travel, które jako pierwsze rozwinęły tego typu usługi na wielką skalę. Obsługa podróżujących w interesach stanowi też ważące pole działalności przewoźników, a zwłaszcza międzynarodowych linii lotniczych, z których większość oferuje przeloty w „business class” oraz specjalne programy dla często podróżujących (frequent flyers program).

Dalej

W ostatnich latach

W ostatnich latach na możliwości i kierunki działań rynkowych ogromny wpływ wywierają procesy integracji gospodarczej. Przepisy prawne, które mają obowiązywać w EWG, będą w istotny sposób przesądzać o szansach powodzenia poszczególnych przedsiębiorstw lub ich braku. Stąd np. największe europejskie hotelowe łańcuchy (Novotel, Ibis, Arcade, Campanile) usadowione w wielu krajach, w ramach akcji przygotowawczej już ustaliły własne wspólne normy, uznawane przez ich klientelę.

Dalej

Cele, do których dąży przedsiębiorstwo

Cele, do których dąży przedsiębiorstwo, wynikają przede wszystkim z jego orientacji. Każda organizacja turystyczna może orientować się na sprzedaż już wypróbowanych usług lub poszukiwać coraz to nowych sposobów zaspokojenia ujawnionych lub rozbudzonych potrzeb rynku. Ponieważ popyt turystyczny ulega różnym zmianom, podtrzymywanie dotychczasowych form działalności może powodować pominięcie rynkowych okazji.

Dalej

ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ RYNKOWYCH

Gra o konsumenta wymaga rozpoznania możliwości i ograniczeń określających postępowanie własne i konkurentów. Na rynku „wygrywają ci, którzy potrafią trafniej niż inni przewidywać przyszłe sytuacje, widzieć nie dostrzegane przez innych możliwości, wyprzedzać ich innowacyjnością swoich działań… Nie dają się złapać w sytuacje bez wyjścia dzięki temu, że koncentrują w sposób przemyślany i oparty na kompleksowej strategii rynkowej swoje zasoby… i używają ich w najbardziej odpowiednim, zaskakującym innych momencie” .

Dalej

Istnieje wiele kryteriów typologii celów

Jak już nadmieniono, ogólnym celem przedsiębiorstwa powinno być osiąganie długotrwałego sukcesu. Nie oznacza to, że na rynku nie pojawiają się przejściowo firmy nastawione na krótkotrwałe spekulacyjne zyski. Celów strategicznych nie da się jednak ujmować tylko w kategoriach szybkiego zarobienia pieniędzy. Trzeba je natomiast rozpatrywać w kontekście długotrwałego utrzymywania się na rynku i umacniania na nim własnej pozycji, aby w konsekwencji uzyskać korzystny wynik finansowy.

Dalej